FAQ

Šta je čvor razmenjivanja interneta (IX)?

Čvor razmenjivanja interneta se smatra kao jedno meto gde se provajderi internet usluga (ISP) povezuju i razmenjuju saobraćaj između njih. Na primer, ukoliko se jedan klijent povezan ISP A želi da poseti jednu stranicu koja se nalazi na jednom serveru u mreži koja se upravlja od strane ISP B, saobraćaj će teći sa ISA A na IX i zatim u serveru koji se nalazi u mreži ISP B. Jedan IX se može smatrati kao deo neutralne mreže koji povezuje nadovezivanje ISP-a.

Euro-IX (Evropska organizacija čvorova razmenjivanja interneta) je usvojio definiciju o industriji IXP-a kao:

Jedna fizička infrastruktura koja se operiše od strane jednog jedinog entiteta sa ciljem olakšanja razmenjivanja internet saobraćaja između autonomnih sistema (AS). Broj autonomnih sistema povezanih u IXP treba da budu najmanje tri (3) i treba da postoji jedna jasna i otvorena politika za druge sisteme koji se žele spojiti/ povezivati.

Šta je topologija KOSIX-a?

Trenutno KOSIX poseduje četiri podešena switch-a, jedan ruter i jedan server za upravljanje/nadgledanje mreže povezanih sa optičkim vlaknima i postavljenim u objektima Fakulteta elektronskog i kompjuterskog inženjerstva.  

 

Ko se može povezivati u KOSIX-u?

Bilo koji provajder internet usluga koji poseduje broj autonomnog sistema– AS. U Evropi brojevi AS-a se upravljaju od strane RIPE. O brojevima AS-a možete čitati više na sledećem linku http://www.ripe.net/ripe/docs/asn-assignment.html

Šta dobijam ukoliko se povezujem sa mrežom KOSIX-a?

Vi dobijate jedan port u jednom od switch-eva KOSIX-a, kao i jednu IP adresu u neutralnoj mreži. To će Vam omogućiti da stvorite peering/vezu sa ostalim članovima KOSIX-a.

Vi ne dobijate pristup Internetu povezujući se na KOSIX-u.

Šta je Peering?

Peering je korišćen za opisivanje fizičke veze između dva ISP-a. Veza ili peering između dva različita ISP-a se vrši bilateralnim sporazumom između njih. Ne postoji neka uredba koja obavezuje ISP da se povezuje sa svim drugim ISP-ima povezanim na KOSIX-u. Zavisi od individualnog zahteva ISP-a sa kim žele da se povezuju.

Šta je privatni peering?

Privatni peering je termin koji se koristi za opisivanje veze između dva ISP-a šta se čini direktno sa jednog ISP-a u drugi. U ovom slučaju saobraćaj ne sme da prolazi kroz KOSIX.

Šta je tranzit?

Tranzit je termin koji se koristi radi opisivanja dela saobraćaja koji se prenosi od drugih na destinacijama izvan njihove mreže. Međunarodni saobraćaj je primer tranzitnog saobraćaja. 

Da li se tranzit pruža od strane KOSIX-a?

Ne! Ne dozvoljava se tranzit saobraćaja preko switch-eva KOSIX-a. KOSIX služi samo za stvaranje veza/peering između ISP-a/organizacija na Kosovu. Vi možete da obezbedite tranzit kroz relevantne ISP-eve koje pružaju sličnu stvar.

Šta Vam je potrebno da postanete član u KOSIX-u?

Prvenstveno treba da imate AS broj (koja se upravljaju od strane RIPE). Zatim, treba da popunite “sporazum za vezu u KOSIX-u”, šta je ugovor između Vas i ART-a kao upravni organ KOSIX-a.

Šta se dešava ukoliko dođe do prekida električne energije ili prekida switch-a?

Ukoliko se dešava da dođe do prekida snabdevanja sa energijom u KOSIX-u i dva backup sistema snabdevanja sa električnom energijom (baterije i generator) takođe će otkazati ili će biti prekida switch-a, veza između članova KOSIX-a pada. Obzirom da KOSIX ne pruža tranzitni saobraćaj (koji može da bude međunarodni saobraćaj), u tom slučaju se ceo nacionalni saobraćaj automatski preusmeri kod međunarodnih linija koje imaju operateri, ili ukoliko dva operatera imaju privatnu vezu onda razmenjivanje saobraćaja između njih se vrši kroz privatne linije. Kada se KOSIX vrati u normalno stanje operisanja, razmenjivanje saobraćaja se automatski preusmeri ponovo kroz KOSIX.  

Da li će biti pada interneta na Kosovu ukoliko bude problema u KOSIX-u?

NE! Kao što je objašnjeno ranije, može doći do kratkog prekida dok se nacionalni saobraćaj automatski preusmeri kod tranzitnih linija operatera. Takođe može doći do usporavanja brzine, ukoliko se putanja nacionalnog saobraćaja vrši kroz međunarodne linije.

Kakav zaštitni sistem snabdevanja električnom energijom ima KOSIX?

KOSIX je snabdevan baterijama koja pružaju snabdevanje električnom energijom do 24 sati ukoliko dođe do prekida električne energije koja se aktiviraju automatski u slučaju prekida. Pored baterija KOSIX je opremljen i električnim generatorom koji vrši snabdevanje električnom energijom cele fizičke prostorije KOSIX-a.

Dakle, KOSIX ima tri različita izvora snabdevanja električnom energijom. Prvi je redovno snabdevanje gradskom električnom mrežom. U slučaju prekida energije automatski se aktiviraju baterije i treća alternativa u slučaju neuspeha prvih dva izvora je električni generator.

 Član na:

Fajlova


Foto te ndryshme te Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente me Raporte te Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente nga KOSIX
Pershkrimi