Odluke

Ova stranica sadrži sve odluke koje su donete od strane Odbora RAT-a i drugih zvaničnih akata koje imaju značajan uticaj u sektoru telekomunikacija.

Odbora RAT-a je na sednici dana 26.08.2010. godine, prema procedurama određenim odredbama osnovnog zakona i Unutrašnje Odredbe RAT-a, razmatrao materijal koji je predstavljen od strane Odeljenja telekomunikacija, i donela je Odluku o usvajanju dokumenta i stvaranje čvora razmenjivanja interneta na Kosovu (KOS-IXP).

Čvor razmenjivanja interneta (KOS-IXP) osnovan ovom odlukom će biti funkcionalna u okviru Regulatornog autoriteta telekomunikacija (RAT). Odluka br. 28 – Stvaranje čvora razmenjivanja interneta (KOS-IXP) na Kosovu

Odbor RAT-a na sastanku dana 14.07.2011. godine, prema procedurama određenim odredbama osnovnog zakona i internoj Uredbi RAT-a, doneo je odluku o usvajanju dokumenta za javno savetovanje u vezi sa ‘Operisanjem čvora razmenjivanja interneta KOSIX’.

Proces savetovanje počinje dana; 19. jul 2011. godine i završava se dana; 19. avgust 2011. godine. Odluka br. 113 – Usvajanje dokumenta za javno savetovanje KOSIX.

 Član na:

Fajlova


Foto te ndryshme te Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente me Raporte te Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente nga KOSIX
Pershkrimi