Pravni osnov

Zakoni koji su usvojeni do sada o regulisanju tržišta elektronskih komunikacija, poštanskih usluga i informacionog društva:

 

Br
Imenovanje dokumenta   Ref. Br.   Datum Status 

 1

Zakon o elektronskim komunikacijama
04/L-109  04. Oktobar 2012. godine
Na snazi
 2 Zakon o telekomunikaciji 2002/7 03. Maj 2003. godine Stavljen van snage Zakonom br. 04/L-109
 3 Amandamentovanje Zakona br. 2002/7 03/L-085 13. Jun 2008. godine Stavljen van snage Zakonom br. 04/L-109
 4 Zakon o poštanskim uslugama 03/L-173 15. april 2010. godine Na snazi
 5 Zakon o uslugama informatičkog društva 04/L-094 15. Mart 2012. godine Na snazi
 

Sektorske politike elektronskih komunikacija – Digitalna agenda za Kosovo 2013-2020


 

 Član na:

Fajlova


Foto te ndryshme te Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente me Raporte te Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente nga KOSIX
Pershkrimi